SECTEO

Optex CDX-NAM
PIR Bewegungsmelder, doppel leitende Abschirmung,

PIR Bewegungsmelder, digitale Anti-Maskierung, doppel leitende Abschirmung, 24 x 2m